Dla wielu osób skorzystanie z pomocy adwokata to ostateczność. Myślą one, że pomoc prawna nie jest im potrzebna na co dzień. A przecież niemalże każda dziedzina naszego życia jest regulowana przez przepisy prawne, z których wiele jest często niezrozumiałych, nieczytelnych, niespójnych, a nawet wewnętrznie sprzecznych. W życiu nie wolno kierować się jednak stereotypami. Dlatego przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata, który będzie Twoim przewodnikiem w gąszczu przepisów prawnych.

Pomoc adwokata to nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów – to także planowanie i przewidywanie Twoich przyszłych działań, tak by uniknąć komplikacji prawnych, które mogą się zakończyć w sądzie. Pomoc prawna udzielana przez adwokata obejmuje wiele dziedzin, które często się przenikają. To pozwoli odnaleźć się w zawiłościach przepisów prawnych. Adwokat skutecznie poradzi i będzie reprezentować Twoje interesy we wszystkich dziedzinach prawa.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Zakup
nieruchomości

Zapytaj adwokata i buduj spokojną przyszłość.

Zakup czy budowa domu, kupno mieszkania lub gruntu, funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, eksmisja czy kwestie związane z księgami wieczystymi – to problemy, w których rozwiązaniu ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • z adwokatem skonsultujesz treść aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • adwokat sporządzi lub zaopiniuje umowę najmu lokalu lub dzierżawy gruntu, pomoże również w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu;
 • adwokat poprowadzi sprawę administracyjną o ustalenie warunków zabudowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę. W toku takiego postępowania może sporządzić odwołanie albo skargę do sądu administracyjnego. Może również reprezentować interesy strony, która sprzeciwia się budowie domu na danym terenie;
 • adwokat może reprezentować Cię w sprawach dotyczących spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, w szczególności może być Twoim pełnomocnikiem jako członka spółdzielni czy wspólnoty na ich zgromadzeniach lub reprezentować Twoje prawa przed sądem
  w postępowaniu o uchylenie uchwał naruszających Twoje prawa;
 • adwokat może prowadzić sprawę eksmisyjną, zarówno jako pełnomocnik właściciela lokalu, jak i pełnomocnik osoby zajmującej lokal
  bez tytułu prawnego;
 • adwokat wyjaśni Ci skomplikowaną treść księgi wieczystej, będzie bronił Twoich praw w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej
  z rzeczywistym stanem prawnym.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Wynajem
mieszkania

Zapytaj adwokata i mieszkaj w spokoju.

Wynajmowanie mieszkania wcale nie jest prostą czynnością, gdyż problemy nie zawsze kończą się w chwili podpisania standardowej umowy. Zanim podpiszesz umowę najmu, warto zapoznać się z przepisami najmu mieszkania, związanymi z obowiązkiem meldunkowym, protokołem odbioru mieszkania, kaucją czy też możliwością eksmisji – to problemy, w rozwiązaniu których ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • adwokat pomoże Ci sporządzić najkorzystniejszą dla Ciebie umowę najmu zabezpieczającą wszystkie Twoje prawa;
 • adwokat może reprezentować Cię we wszystkich spornych sprawach związanych np. z rozliczeniem za wynajem;
 • adwokat może prowadzić sprawę eksmisyjną, zarówno jako pełnomocnik właściciela lokalu, jak i pełnomocnik osoby zajmującej lokal
  bez tytułu prawnego;
 • z adwokatem skonsultujesz treść umowy z pośrednikiem, tak abyś miał pewność, że poszczególne zapisy działają na Twoją korzyść.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Działalność
gospodarcza

Zapytaj adwokata i działaj bez obaw.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga sprawnego poruszania się w świecie przepisów prawnych, gdyż przedsiębiorcy codziennie spotykają się z problemami prawnymi – od podpisywania umów po stosowanie prawa pracy.

Brak czasu na śledzenie zmian w przepisach prawa często skutkuje problemami w przyszłości. Pomoc adwokata pozwala na rozwiązywanie większości problemów prawnych bez potrzeby kierowania  spraw  do  sądu, co  przekłada się na znaczącą oszczędność czasu i środków finansowych.

Adwokat świadczy pomoc prawną nie tylko na etapie spraw sądowych, ale również w bieżącym funkcjonowaniu firmy. Pomoc ta może mieć charakter doradztwa przy konkretnych problemach prawnych lub formę stałej, kompleksowej opieki prawnej.

Prawem zajmie się adwokat, a Ty możesz skoncentrować się na pomnażaniu zysków.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa prowadzona przez adwokata może obejmować między innymi:

 • doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa autorskiego;
 • w zakresie specjalistycznych dziedzin prawa związanych z danym sektorem gospodarczym;
 • projektowanie, opiniowanie, negocjowanie umów;
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przez urzędami i sądami; obsługę w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego;
 • obsługę prawną procesu inwestycyjnego, zakładanie i przekształcanie spółek;
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;
 • windykację należności na drodze prawnej;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • pomoc prawną związaną z przestępczością gospodarczą, w tym dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym;
 • optymalizację podatkową;
 • pomoc w polubownym rozstrzyganiu sporów.

Stała obsługa prawna prowadzona przez adwokata to również optymalizacja kosztów pomocy prawnej, ponieważ współpraca
z adwokatem eliminuje koszty związane z koniecznością zatrudnienia doradcy w formie umowy o pracę.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Zakup
samochodu

Zapytaj adwokata i kieruj się rozsądkiem.

Nie ma znaczenia, czy kupujesz samochód używany z komisu czy od osoby prywatnej – w każdej z tych sytuacji masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń, jeśli okaże się, że pojazd ma jakieś wady. Ważny jest jednak rodzaj wad, które wykryłeś po zakupie – to problemy, w rozwiązaniu których ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • adwokat pomoże Ci sporządzić najkorzystniejszą dla Ciebie umowę kupna, zabezpieczającą wszystkie Twoje interesy;
 • adwokat wyjaśni wszystkie przysługujące Ci prawa z tytułu rękojmi i zaproponuje najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania sporu;
 • adwokat zwróci uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne;
 • adwokat wyjaśni, jakie skutki prawne niosą ze sobą niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy;
 • adwokat może reprezentować Cię we wszystkich spornych sprawach związanych np. z odstąpieniem od umowy lub utratą rękojmi.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Reklamacje

Zapytaj adwokata i kupuj bez obaw.

Jeżeli kupiony (zarówno w świecie rzeczywistym, jak i przez Internet) towar ma wadę, możesz złożyć reklamację, w której określasz swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę albo wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Podstawą takiej reklamacji może być rękojmia lub gwarancja, to od Ciebie zależy wybór reklamacyjnej drogi, a sprzedający nie może zmienić Twojej decyzji. Ważna jest tu profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • adwokat pomoże Ci wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie procedurę reklamacyjną opartą na rękojmi lub gwarancji;
 • adwokat wyjaśni Ci różnice pomiędzy wadą fizyczną a prawną;
 • adwokat wyjaśni Ci procedury prawne związane z okresem rękojmi, terminem i formą złożenia reklamacji oraz związanymi z nią kosztami;
 • adwokat wyjaśni Ci procedury prawne związane z okresem ochrony gwarancyjnej, obowiązkami gwaranta, formą gwarancji
  i terminami wykonania obowiązków gwarancyjnych.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Testament

Zapytaj adwokata nim spiszesz testament na straty.

Niewłaściwe samodzielne sporządzenie testamentu może skutkować uzyskaniem spadku przez nie tych członków rodziny, którym chciałbyś go przekazać. Nie zawsze też testament będzie właściwym środkiem do ochrony Twojego majątku.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku możesz przeprowadzić przed sądem w każdym czasie. Musisz jednak pamiętać, że wówczas
gdy są długi albo gdy masz obawy, że takie długi wchodzą w skład spadku, tylko w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia informacji o tytule powołania do spadku możesz spadek odrzucić. Po tym terminie następuje przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli nie ma długów spadkowych należy rozważyć, czy nie byłoby właściwym uniknięcie skomplikowanej procedury związanej ze spisem inwentarza i przyjąć spadek wprost. Nie można, poza szczególnymi przypadkami, przyjąć części spadku, a części odrzucić. Jeśli spadkodawca pozostawi po sobie mieszkanie i jednocześnie długi, wówczas gdy chcesz odziedziczyć mieszkanie, będzie się to wiązało z dziedziczeniem długów – to problemy, w których rozwiązaniu ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • adwokat pomoże Ci sporządzić testament, który zrealizowany będzie zgodnie z Twoją wolą;
 • adwokat zaproponuje Ci alternatywny sposób przekazania majątku lub jego części wybranym osobom, np. w formie zapisu windykacyjnego lub darowizny;
 • adwokat pomoże Ci skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu;
 • adwokat pomoże Ci ustalić, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać przeprowadzone szybko
  i sprawnie;
 • adwokat pomoże Ci ustalić, kto musi brać udział w postępowaniu, gdyż błędne ustalenie kręgu spadkobierców może mieć poważne następstwa w przyszłości;
 • adwokat wyjaśni Ci, jakie są skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku dla Twoich bliskich i dalszej rodziny, co jest szczególnie ważne,
  gdy spadkobierca pozostawia po sobie długi;
 • adwokat poinformuje Cię, kto i w jaki sposób sporządzi spis inwentarza czyli spis tego wszystkiego, co pozostawił po sobie spadkodawca;
 • adwokat doradzi Ci, jakie czynności poza spisem inwentarza powinieneś podjąć, aby rzeczywiście ograniczyć swoją odpowiedzialność
  za długi spadkowe;
 • w sprawach związanych ze spadkiem, takich jak na przykład podział majątku między spadkobiercami, którzy często są dla siebie najbliższą rodziną, pomocna może okazać się mediacja, którą poprowadzi adwokat;
 • adwokat wyjaśni Ci, czy od nabytego spadku musisz zapłacić podatek i w jakich warunkach możesz skorzystać z ulgi.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Podróż

Zapytaj adwokata i weź wolne od zmartwień.

Wymarzone wakacje niestety nie zawsze okazują się rajem. Jeśli biuro podróży umieściło Cię w innym ośrodku o gorszym standardzie, rzeczywistość okazała się mniej atrakcyjna niż w ofercie, odwołano lub przełożono Twój urlop – możesz skorzystać z e swoich praw –
to problemy, w rozwiązaniu których ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • adwokat doradzi Ci najkorzystniejszą dla Ciebie ścieżkę postępowania (odstąpienie od umowy, przyjęcie innej proponowanej oferty);
 • adwokat pomoże Ci odzyskać zainwestowane pieniądze (odszkodowanie lub zadośćuczynienie);
 • adwokat poinformuje Cię o przysługujących Ci prawach;
 • adwokat zwróci uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Skomplikowane podatki

Zapytaj adwokata i działaj zgodnie z prawem.

Interpretacja indywidualna prawa podatkowego daje duże poczucie pewności w prowadzeniu własnego biznesu bądź przy podejmowaniu konkretnych decyzji. Jeśli Izba Skarbowa, do której złożysz wniosek, uzna przedstawioną przez Ciebie interpretację prawa podatkowego, Twoje postępowanie w danej kwestii będzie rozpatrywane zgodnie z tą interpretacją – to problemy, w rozwiązaniu których ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • adwokat pomoże Ci przygotować odpowiedni wniosek do Izby Skarbowej z korzystną dla Ciebie interpretacją prawa podatkowego;
 • adwokat udzieli Ci wszystkich informacji związanych ze zobowiązaniami podatkowymi;
 • adwokat doradzi i pomoże w rozwiązaniu problemów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (weryfikacja poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów, analiza podatkowa dotychczasowych umów, minimalizowanie ryzyk podatkowych, optymalizacja obrotu akcjami lub udziałami );
 • adwokat doradzi Ci w zakresie wyboru najlepszych pod względem podatkowym sposobów na finansowanie działalności operacyjnej
  i inwestycyjnej;
 • adwokat pomoże Ci zoptymalizować strukturę zatrudnienia pod kątem oszczędności podatkowych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • adwokat pomoże Ci przystosować działalność do wymogów Unii Europejskiej, poradzi w zakresie rozliczania podatku VAT
  w innych krajach UE.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Odszkodowanie

Poradź się adwokata i pozwól sobie pomóc.

Jeśli poniosłeś szkodę, np. w wypadku komunikacyjnym, w wyniku błędu lekarskiego, uległeś wypadkowi przy pracy, stałeś się ofiarą przestępstwa lub też zniszczono należące do Ciebie mienie – możesz uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
Dobre przygotowanie ograniczy przede wszystkim czas potrzebny do uzyskania odszkodowania, pomoże też uniknąć przegranej sprawy, jeśli źle zidentyfikujesz osobę odpowiedzialną za Twoją szkodę – to problemy, w rozwiązaniu których ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

 • adwokat pomoże Ci ustalić, kto jest odpowiedzialny za szkodę i od kogo możesz uzyskać odszkodowanie;
 • adwokat wyjaśni Ci, kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie, kiedy o zadośćuczynienie, a kiedy o obydwa naraz;
 • adwokat wytłumaczy Ci, czym różni się strata od utraconych pożytków i podpowie jak wykazać ich wysokość;
 • adwokat pomoże Ci w przygotowaniach do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie (wykaże wysokość szkody adekwatną
  do rozmiaru krzywdy);
 • adwokat wskaże, jakie dokumenty należy zebrać, aby wykazać wysokość szkody.

Jeśli jesteś sprawcą szkody:

 • adwokat pomoże Ci ocenić zasady Twojej odpowiedzialności, wyjaśni Ci, w jakiej mierze szkodę pokrywa ubezpieczyciel;
 • adwokat pomoże Ci oszacować, jaka część żądanego odszkodowania jest ewidentna i należy ją zapłacić, aby uniknąć w przyszłości dodatkowych kosztów związanych np. z postępowaniem sądowym lub ewentualnymi odsetkami;
 • adwokat pomoże Ci oszacować, jaka część żądanego odszkodowania jest wątpliwa i nie należy się poszkodowanemu.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!

Intercyza

Zapytaj adwokata i zachowaj majątek osobisty.

Jeżeli obawiasz się utraty majątku, który posiadasz lub będziesz posiadać po zawarciu małżeństwa, warto zastanowić się nad podpisaniem intercyzy. Wbrew powszechnym opiniom „umowę majątkową małżeńską” można podpisać nie tylko przed zalegalizowaniem związku,
ale również w trakcie jego trwania. Lepiej jednak zdecydować się na ten krok wcześniej, ponieważ:

 • adwokat wyjaśni Ci, co to jest ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej majątkowej;
 • adwokat wyjaśni Ci, co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz jak możesz nim samodzielnie zarządzać;
 • adwokat wyjaśni Ci, kiedy będziesz odpowiadać za długi małżonka;
 • adwokat wyjaśni co to jest majątek osobisty i jak go zachować;
 • adwokat wyjaśni Ci, jak inaczej możesz uregulować stosunki majątkowe w Twoim małżeństwie;
 • adwokat poradzi Ci, kiedy i dlaczego warto zawierać intercyzę, która może stać się gwarancją bezpieczeństwa;
 • adwokat pomoże Ci spisać odpowiednią treść dokumentu, który następnie trafia do notariusza;
 • adwokat poinformuje Cię, dlaczego intercyza przydaje się przy prowadzeniu własnej firmy.

Pamiętaj!
Przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata*,
gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża Twojemu bezpieczeństwu lub majątkowi!